Polityka prywatności HR Wise

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.HRWISE.PL

  1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.hrwise.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest HR Wise Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Puszkarska 9, 30 - 644 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 719297, REGON: 369508505, NIP: 6793166045, kapitał zakładowy: 5000 zł (w pełni opłacony).
  2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych.
  3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
    1. imię i nazwisko – w celu korzystania z Usług naszego Serwisu internetowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować usługi oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
    2. numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
    3. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej ze świadczeniem przez nas usług,
    4. NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców,
    5. dane dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego – są do dane niezbędne do oceny kwalifikacji kandydata ubiegającego się o stanowisko u wybranego pracodawcy lub dopasowaniu dostępnych ofert pracy do konkretnego kandydata,
    6. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
  4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne przypadkach wskazanych w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności:
    1. w celu wzięcia udziału w rekrutacji za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Serwisu internetowego Formularza (korzystanie z usług bez logowania/rejestracji konta), w tym w szczególności w celu wysłania zgłoszenia swojej kandydatury na znajdującą się w Serwisie ofertę pracy. Dane wymagane do wszczęcia procedury rekrutacji to dane wskazane w art. 22 Kodeksu pracy, w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie w CV innych danych osobowych, w tym w szczególności umieszczenie w nim zdjęcia, jest dobrowolne i wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora także tych danych,
    2. w celu wykorzystania Państwa danych w dalszych procesach rekrutacyjnych, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji Państwa dane osobowe zostaną zachowane w bazie Administratora w celu uczestniczenia przez Państwa także w przyszłych procesach rekrutacji,
    3. w celu rejestracji Państwa w naszej bazie, co także jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usług w ramach naszego Serwisu internetowego. korzystanie z tej funkcji nie wiąże się z udostępnieniem nam danych zawartych w CV,
    4. w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane poprzez formularz kontaktowy, pocztą, e-mailowo lub telefonicznie, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji dane będą przechowywane na czas prowadzenia z Państwem korespondencji, konieczny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Skorzystanie z tej funkcji nie wiąże się z udostępnieniem nam danych zawartych w CV.
  5. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
  6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
  7. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.
  8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły.
  9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
  10. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
    1. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
    2. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
    3. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
    4. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania.
  11. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.
  12. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
  13. Na podstawie zgody wyrażonej podczas zgłaszania kandydatury w odpowiedzi na ofertę pracy lub ogólnej zgody wyrażonej w celu otrzymania ofert pracy, dane zawarte w CV mogą być udostępniane pracodawcom współpracującym z Administratorem.
  14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
    1. świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
    2. świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.  
  15. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
  16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
    1. bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
    2. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
    3. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
    4. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
    5. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
    6. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
    7. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
    8. w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
    9. niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
    10. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,
    z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.
  17. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa poniżej.
  18. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: biuro@hrwise.pl lub w formie pisemnej na następujący adres: Administratora.
  19. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
    1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
    2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
    3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
    4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
  20. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
  21. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
  22. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów, kontrahentów i kandydatów na pracowników, którzy chcą skorzystać z naszego Serwisu.
  23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce plików cookies

Akceptuję